علم و دانش

علم و دانش

علم و دانش، آگاهی از فناوری ها و دستاورد های جدید، از جمله نیاز های بشر می باشد. حس کنجکاوی در تحقیقات و مطالعات علمی سبب پیشرفت هرچه بیشتر بشر می شود.بررسی مطالب علم و دانش، بازبینی مطالعات ، کاوش در تحقیقات به عمل آمده و آزمایشات مجدد از جمله فعالیت هایی است که باعث رشد و توسعه علم و فناوری می باشد.