فیزیک

فیزیک

فیزیک عمان علم مطالعه خواص موتد و حرکت و رفتار آن در فضا و محیط پیرامون می باشد. فیزیک اتمی فیزیک هسته ای فیزیک کوانتوم فیزیک جامد همه و همه از جمله رفتار های فیزیک می باشد.
آخرین اخبار علم فیزیک و دستاورد های آن بررسی علم نجوم  شگفتی های فیزیک نقض علم فیزیک