محیط پیرامون

محیط پیرامون

محیط زیست از مجموعه محیط هایی که انسان در آن زندگی می کند و عوامل داخلی و خارجی در آن تاثیر گذار است. آلودگی های زیست محیطی و رشد بی رویه جمعیت افزایش گاز های گلخانه ای باعث نابودی اکو سیستم و محیط پیرامون و زیست بوم ها می شود.

آخرین اخبار محیط پیرامون ، گیاه شناسی ،حفظ محیط زیست ، حفاظت محیط زیست ، گاز های خطر ناک و سمی محیط زیست  پنل های خورشیدی ، انرژی های سولار ، انرژی خورشیدی ، منابع طبیعی

مجسمه ی دیجیتالی به شکل سر انسان 0

مجسمه ی دیجیتالی به شکل سر انسان، اقدام جالب یک هنرمند آمریکایی

یک هنرمند آمریکایی به اسم متیو مور، یک مجسمه ی دیجیتالی طراحی کرده که قادر است چهره های مختلف را عکسبرداری کرده و به نمایش بگذارد....