محیط پیرامون

سان فرانسیسکو شهری با هزینه های گزاف زندگی و راه حل این زوج جوان با استفاده از خودروی ون بازسازی شده 0

سان فرانسیسکو شهری با هزینه های گزاف زندگی و راه حل این زوج جوان با استفاده از خودروی ون بازسازی شده

پس از گذشت چهار ماه از قرارهای عاشقانه، سرانجام “جولیانا” و “ریچموند” ، زوج جوان ساکن سان فرانسیسکو از هزینه های سرسام آور  مسکن در این...