عادت هایی که افراد میلیونر دنبال می کنند

بسیاری از افراد میلیونر یک شبه ثروتمند نشده، بلکه مدت های زیادی تلاش کرده و طرز تفکر غنی و ارزشمندی داشته اند. عده ی بسیاری از...