چرا استفاده از کلمات سنگین در سخنرانی ها تاثیر منفی بر روی مخاطب می گذارد!

تصوری اشتباه در برخی از افراد وجود دارد که فکر می کنند اگر در گفته های خود از کلمات سنگین استفاده نمایند می توانند تاثیر زیادی...