چگونه فناوری ترمز اتوماتیک در شرایط اضطراری جان ما را نجات میدهد؟

همانطور که از نامش پیداست، فناوری ترمز اتوماتیک برای جلوگیری از تصادفات بر روی خودروهای جدید قرار داده شده، اما این همه ماجرا نیست. خدایی نکرده...