قوانین مهم و ضروری برای مدیریت کسب و کار

«فروش تمامی مشکلات را حل می کند» این عبارت را زیاد شنیده و در مقاله های کسب و کار زیاد با آن سرو کار داشته ایم....