مکان هایی عجیب در جهان که جاذبه ی زمین در آن ها بی اثر است!

گرانش و یا جاذبه ی زمین ، علمی است که قرن ها پیش توسط اسحاق نیوتون کشف شد و سقوط اشیا به سمت زمین و حرکت...