پارچه ی توییسترون twistron ، مولد انرژی الکتریسیته با استفاده از حرکت بدن

پارچه ی توییسترون twistron ، از لوله های توخالی کربنی و الیاف تار و پودی تشکیل شده است که می تواند از حرکات فیزیکی بدن، انرژی...